تبلیغات
فایل های دانشجویی صدسو - معرفی و دانلود فایل کامل تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده
 
فایل های دانشجویی صدسو
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : صد سو
مطالب اخیر
نویسندگان

تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

 • تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده
  تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده دسته: حسابداری
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 4002 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 104

  تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

  قیمت فایل فقط 9,000 تومان

  خرید

  تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

  چكیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: كلیات تحقیق

  1-1 مقدمه 4

  2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

  3-1بیان مسئله 10

  4-1چارچوب نظری تحقیق. 11

  5-1سؤالات تحقیق. 12

  6-1 فرضیه های تحقیق. 13

  7-1اهداف تحقیق. 13

  8-1 ضرورت تحقیق. 14

  9-1حدود مطالعاتی. 14

  1-9-1 قلمرو موضوعی. 15

  2-9-1 قلمرو مکانی تحقیق. 15

  3-9-1 قلمرو زمانی تحقیق. 15

  10-1 تعریف مفاهیم  کلیدی و اصطلاحات.. 15

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه 18

  2-2سرمایهگذاری. 19

  1-2-2مراحل اجرای بودجهبندی سرمایهای: 20

  2-2-2طبقه بندی طرحهای سرمایهگذاری. 21

  3-2-2نشانگرهای سرمایه گذاری کارا: 22

  3-2عدم تقارن اطلاعات: 25

  4-2سیستم جامع مدیریت نقدینگی: 26

  1-4-2رابطه سود آوری و نقدینگی: 28

  5-2مدیریت وجوه نقد 28

  1-5-2تعریف و اهمیت موجودی نقد 29

  2-5-2انگیزه نگهداری وجه نقد 31

  3-5-2انگیزه احتیاطی: 32

  4-5-2سطح بهینه و مطلوب وجه نقد 34

  6-2مدل های جدید صندوق: 36

  7-2مروری بر تحقیقات پیشین. 36

  8-2جمع بندی ادبیات تحقیق. 42

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه 46

  2-3طرح مسئله تحقیق. 46

  3-3فرضیه های تحقیق. 47

  4-3مدل تحقیق. 47

  5-3 روش اجرای تحقیق. 50

  6-3 روش شناسی تحقیق. 50

  1- 6-3 نوع روش تحقیق. 50

  2-6-3 روش گردآوری اطلاعات و داده ها 50

  3-6-3 روش تحلیل داده ها: 51

  7-3 جـامـعه آمـاری. 51

  8-3نحوه جمع آوری اطلاعات.. 53

  9-3روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات.. 53

  1-9-3آزمون معنی دار بودن مدل. 53

  2-9-3آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق. 54

  3-9-3آزمون های مفروضات رگرسیون کلاسیک: 54

  4-9-3تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 55

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏ 57

  2-4آمار توصیفی. 57

  3-4آزمون فرضیات: 62

  4-4آزمون فرضیه اول: 66

  4-4-خلاصه فصل. 68

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه 70

  2-5نتایج تحقیق. 71

  1-2-5نتایج حاصل از فرضیه اول. 71

  2-2-5نتایج حاصل از فرضیه دوم : 72

  3-5پیشنهاد‌های تحقیق. 73

  4-5پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی. 75

  5-5 محدودیت‌های تحقیق. 75

  پیوست ها

  پیوست الف : نمونه آماری. 77

  پیوست ب: خروجی نرم افزار. 80

  پیوست ج:مدل تخمین سرمایه گذاری غیر عادی یا غیر منتظره 82

  پیوست د:آزمون اسمیرنوف کلوموگروف برای مدل یک... 85

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 89

  منابع لاتین: 90

  چکیده انگلیسی: 92

  جدول 1-4 آمار توصیفی متغیر  وابسته تحقیق. 57

  جدول 2-4 آمار توصیفی متغیر های مستقل. 58

  جدول 3-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل یا تركیبی. 59

  جدول 4-4  پانل  با اثرات ثابت.. 60

  جدول 5-4 خلاصه آزمون ها 61

  جدول 6-4  پانل  بدون اثرات.. 63

  جدول 7-4 خلاصه آزمون ها 63

  جدول 8-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل یا تركیبی. 63

  جدول 9-4  پانل  با اثرات ثابت.. 64

  جدول 10-4 خلاصه آزمون ها 64

  جدول 11-4 بررسی ارزش نهایی وجه نقد در شركتهای با بیش سرمایه گذاری و بدون بیش سرمایه گذاری  66

  جدول1-5 نتایج فرضیه اول. 71

  جدول 2-5 نتایج فرضیه دوم 72

  نمودار1-2 ارتباط یک گزارشگر مالی و کارایی سرمایه گذاری (نمودار تعدیل شده وردی 2006) 24

  نمودار1-3 فرآیند انتخاب شركت های نمونه به روش غربال گری. 52

  نمودار 1-4 توزیع ارزش بازار. 67

  نمودار 2-4 توزیع ارزش نهایی وجه نقد 67

  نمودار 3-4 توزیع سرمایه گذاری غیر منتظره(بیش یا کم سرمایه گذاری) 68

  نمودار 1-5 توزیع ارزش نهایی وجه نقد 73

  در این تحقیق رابطه بین بیش سرمایه گذاری و ارزش نهایی وجه نقد مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق ارزش نهایی وجه نقد را از طریق واکنش بازار به تغییرات وجه نقد اندازه گیری می نماید. مطالعه حاضر برای دوره 1382 الی 1387 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 564 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد. روش اماری مورد استفاده در این تحقیق روش پانل است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییرات وجه نقد تاثیرمثبت بر ارزش بازار شرکتها دارد و ارزش نهایی وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران مثبت است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که بین بیش سرمایه گذاری و ارزش نهایی وجه نقد رابطه معکوس وجود دارد . درواقع سرمایه گذاران بازار سرمایه در شرکتهایی که دارای بیش سرمایه گذاری هستند تغییرات مثبت وجه نقد را با تخفیف ارزیابی می نمایند. از نتایج دیگر این تحقیق بیان می کند که ارزش نهایی وجه نقد در شرکتهایی که دارای بیش سرمایه گذاری هستند تفاوت معناداری با ارزش نهایی وجه نقد شرکتهایی است که دارای بیش سرمایه گذاری نیستند و ارزش نهایی در شرکتهای با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری است.

  کلید واژگان: بیش سرمایه گذاری، ارزش نهایی وجه نقد، بدون بیش سرمایه گذاری

  رشد وتوسعه شرکتها و تفکیک مالکیت از مدیریت ، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران مبدل ساخته است  . از تضاد منافع بین مدیران ومالکان و نیز عدم تقارن اطلاعاتی بین  دو گروه  مذکورمی توان به عنوان دو عامل کلیدی درایجاد مسائل نمایندگی یاد کرد. براساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی مدیران درخصوص جریانهای نقدی، فرصتهای سرمایه گذاری وبه طورکلی چشم اندازآتی وارزش واقعی شرکت اطلاعاتی بیش ازسرمایه‌گذاران برونسازمانی دراختیاردارند.  مایرز و ماجلوف(1984) معتقدند  اطلاعات کمترسرمایه گذاران نسبت به مدیران پیرامون ارزش واقعی شرکت ممکن است قیمت گذاری اشتباه سهام شرکت را درپی داشته باشد. درصورتی که شرکت ناگزیربه تأمین مالی پروژه های جدید خود ازمحل انتشارسهام باشد ، ممکن است قیمت گذاری کمتراز واقع بازار به حدی شدید باشد که سرمایه گذاران جدید ارزشی بیش ازارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند ودرنتیجه سهامداران فعلی متحمل زیان گردند. بنابراین درچنین شرایطی شرکت ناچار به چشم پوشی از پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص مثبت و یاتأمین مالی این پروژه ها ازمحل منابع داخلی خود میباشد و درصورت عدم تکافوی منابع داخلی، جهت اجتناب از رد فرصتهای سرمایه گذاری ارزشمند، منابع مالی لازم را، ازمحل اوراق بهاداری که احتمال قیمت گذاری کمتراز واقع آن دربازار، پایین تراست ( ماننداوراق قرضه)، تأمین می نماید.

  قیمت فایل فقط 9,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده , تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده , آمار توصیفی متغیر های مستقل , ارزش نهایی وجه نقد , بدون بیش سرمایه گذاری , بررسی ارزش نهایی وجه نقد در شركتهای با بیش سرمایه گذاری و بدون بیش سرمایه گذاری , بیش سرمایه گذاری , پایان نامه حسابداری , توزیع سرمایه گذاری غیر منتظره(بیش یا کم سرمایه گذاری) , سرمایه گذاران , مدل ت

نوع مطلب :
برچسب ها : معرفی، و، دانلود، فایل، کامل، تاثیر،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:42 ب.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your site and
in accession capital to say that I get actually loved
account your weblog posts. Any way I'll be subscribing in your augment and even I success you
get entry to constantly quickly.
سه شنبه 24 مرداد 1396 10:47 ق.ظ
Hello, of course this article is genuinely fastidious and I have learned lot
of things from it on the topic of blogging. thanks.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :